کارکنان دانشکده

نام: ابراهیم خلیل حاج علیقلیلو
سمت: مسوول امور آموزش و مسول حراست
تلفن: 36433423
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: مهندس پرویز کریمی
سمت: مسوول آزمایشگاهها و کارگاهها
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: مرتضی هاشم زاده
سمت: حفاظت فیزیکی
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: محرم تقی زاده
سمت: حسابدار و مسوول امور عمومی و پشتیبانی
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: سید جعفر زینالپور
سمت: امور دانشجویان
تلفن: 36433425
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: محمد میرآب
سمت: مسئول سایت کامپیوتری و مسئول اتوماسیون تغذیه
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: محمد باقر کاظم علیلو
سمت: انتظامات
تلفن: 36433151
محل کار: پردیس اصلی دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: محمد علی قاسمی پور
سمت: انتظامات
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: فاطمه عبدل زاده
سمت: مسئول دبیرخانه
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: بیگم سعادتمند
سمت: مسئول امور فرهنگی
تلفن: 36433151
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی

Pages

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:26  این هفته:1537  این ماه:6867  امسال:121968