کارکنان دانشکده

نام: افشین خلیل نژاد
سمت: کارشناس کامپیوتر - مسئول سایت کامپیوتر
تلفن: 36433151( داخلی 38)
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: مسعود حاجی زاده
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 36433151(داخلی 11)-36433423
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: ابراهیم خلیل حاج علیقلیلو
سمت: مسوول امور آموزش و مسول حراست
تلفن: 36433151(داخلی 11) - 36433423
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: پرویز کریمی
سمت: مسوول آزمایشگاهها و کارگاهها
تلفن: 36433151(داخلی 10)
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: مرتضی هاشم زاده
سمت: حفاظت فیزیکی
تلفن: 36433151(داخلی 15)
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: محرم تقی زاده
سمت: حسابدار و مسوول امور عمومی و پشتیبانی
تلفن: 36433151(داخلی 31)
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: سید جعفر زینالپور
سمت: مسئول امور دانشجویان و امور تربیت بدنی
تلفن: 36433151(داخلی20) - 36433425
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: محمد میرآب
سمت: امین اموال ، انباردار و مسئول اتوماسیون تغذیه
تلفن: 36433151(داخلی19-46)
محل کار: دانشکده فنی مهندسی خوی
نام: محمد باقر کاظم علیلو
سمت: انتظامات
تلفن: 36441181
محل کار: پردیس اصلی دانشکده فنی و مهندسی خوی
نام: محمد علی قاسمی پور
سمت: انتظامات
تلفن: 36433151(داخلی 45)
محل کار: دانشکده فنی و مهندسی خوی

Pages