اعضای هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی خوی

نام: دکتر توحید غنی زاده بلندی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق - قدرت
گروه آموزشی: برق
t.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=614&Ln=fa
شماره تلفن: 36433151(داخلی 23)
نام: دکتر میثم جلیل خانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران-سازه
گروه آموزشی: عمران
m.jalilkhani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=625&Ln=fa
شماره تلفن: 36433151( داخلی 41)
نام: دکتر شهرام خلیل آریا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مهندس مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
sh.khalilarya@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khalilarya
شماره تلفن:
نام: دکتر مینا قنبری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
m.ghanbari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghanbari
شماره تلفن: 36433151( داخلی 24)
نام: دکتر جواد مرسلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق قدرت
گروه آموزشی: برق
<p><span style="color: #003a00; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: right; background-color: #f6f6f6;">j.morsali@urmia.ac.ir</span></p>
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=584&amp;Ln=fa</p>
شماره تلفن: 36433151(داخلی 25)
نام: دکتر جواد عبدالحسینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری معماری ـ مسکن
گروه آموزشی: معماری
<p>j.abdolhoseyni@urmia.ac.ir</p>
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.abdolhoseyni/fa</p>
شماره تلفن: 36433151(داخلی 32)
نام: مهندس رضا فتح الهی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
<p>r.fathollahi@urmia.ac.ir</p>
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=328&amp;Ln=fa</p>
شماره تلفن: 36433151(داخلی 33)
نام: مهندس مسعود دانش
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ سازه
گروه آموزشی: عمران
<p>m.danesh@urmia.ac.ir</p>
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=301&amp;Ln=fa</p>
شماره تلفن: 36433151(داخلی 34)
نام: دکتر امین ایرجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی
گروه آموزشی: عمران
a.iraji@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=593&Ln=fa
شماره تلفن: 36433151(داخلی 30)
نام: دکتر مصطفی حسنلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی - آنالیز
گروه آموزشی: عمران
m.hassanlou@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hasanlou
شماره تلفن: 36433151(داخلی 12)