اعضای هیات علمی گروه معماری

نام: دکتر جواد عبدالحسینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری معماری ـ مسکن
گروه آموزشی: معماری
<p>j.abdolhoseyni@urmia.ac.ir</p>
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/j.abdolhoseyni/fa</p>
شماره تلفن: 36433151(داخلی 32)