اعضای هیات علمی گروه عمران

نام: دکتر میثم جلیل خانی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران-سازه
گروه آموزشی: عمران
m.jalilkhani@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=625&Ln=fa
شماره تلفن: 36433151( داخلی 41)
نام: مهندس مسعود دانش
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی عمران ـ سازه
گروه آموزشی: عمران
<p>m.danesh@urmia.ac.ir</p>
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=301&amp;Ln=fa</p>
شماره تلفن: 36433151(داخلی 34)
نام: دکتر امین ایرجی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی عمران ـ مکانیک خاک و پی
گروه آموزشی: عمران
a.iraji@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=593&Ln=fa
شماره تلفن: 36433151(داخلی 30)
نام: دکتر مصطفی حسنلو
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ریاضی - آنالیز
گروه آموزشی: عمران
m.hassanlou@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.hasanlou
شماره تلفن: 36433151(داخلی 12)