اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی برق

نام: دکتر توحید غنی زاده بلندی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق - قدرت
گروه آموزشی: برق
t.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=614&Ln=fa
شماره تلفن: 36433151(داخلی 23)
نام: دکتر جواد مرسلی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی برق قدرت
گروه آموزشی: برق
<p><span style="color: #003a00; font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; text-align: right; background-color: #f6f6f6;">j.morsali@urmia.ac.ir</span></p>
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=584&amp;Ln=fa</p>
شماره تلفن: 36433151(داخلی 25)