کارکنان دانشکده فنی و مهندسی خوی

نام محل کار سمت تلفن

افشین خلیل نژاد

دانشکده فنی و مهندسی خوی

کارشناس کامپیوتر - مسئول سایت کامپیوتر

36433151( داخلی 38)

سید جعفر زینالپور

دانشکده فنی مهندسی خوی

مسئول امور دانشجویان و امور تربیت بدنی

36433151(داخلی20) - 36433425

پرویز کریمی

دانشکده فنی و مهندسی خوی

مسوول آزمایشگاهها و کارگاهها

36433151(داخلی 10)

محرم تقی زاده

دانشکده فنی و مهندسی خوی

حسابدار و مسوول امور عمومی و پشتیبانی

36433151(داخلی 31)

اسماعیل گلصنملو

دانشکده فنی مهندسی خوی

کارپرداز

36433151(داخلی 27)

مسعود حاجی زاده

دانشکده فنی و مهندسی خوی

کارشناس آموزش

36433151(داخلی 11)-36433423

محمد میرآب

دانشکده فنی مهندسی خوی

امین اموال ، انباردار و مسئول اتوماسیون تغذیه

36433151(داخلی19-46)

فاطمه عبدل زاده

دانشکده فنی مهندسی خوی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

36433151(داخلی 29)

لیلا کرانی

دانشکده فنی مهندسی خوی

کارشناس آموزش

36433151(داخلی 11) - 36433423

رقیه ولیزادگان

دانشکده فنی مهندسی خوی

کتابدار

36433151( داخلی 44)

بیگم سعادتمند

دانشکده فنی مهندسی خوی

مسئول امور فرهنگی

36433151(داخلی 21)

مرتضی هاشم زاده

دانشکده فنی و مهندسی خوی

انتظامات

36433151(داخلی 15)

محمد باقر کاظم علیلو

پردیس اصلی دانشکده فنی و مهندسی خوی

انتظامات

36441181

بهرام آقانژاد

دانشکده فنی و مهندسی خوی

انتظامات

36441181

محمد علی قاسمی پور

دانشکده فنی و مهندسی خوی

انتظامات

36433151(داخلی 45)

هاشم خلخالی

دانشکده فنی مهندسی خوی

خدمات

36433151(داخلی 35)

حسن حبیبی نیا

دانشکده فنی مهندسی خوی

خدمات

36433151(داخلی 35)