اعضاء هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک

نام: دکتر شهرام خلیل آریا
مرتبه علمی: استاد
مدرک تحصیلی: دکتری مهندس مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
sh.khalilarya@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/sh.khalilarya
شماره تلفن:
نام: دکتر مینا قنبری
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری مهندسی مکانیک
گروه آموزشی: مکانیک
m.ghanbari@urmia.ac.ir
http://facultystaff.urmia.ac.ir/m.ghanbari
شماره تلفن: 36433151( داخلی 24)
نام: مهندس رضا فتح الهی
مرتبه علمی: مربی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ـ طراحی کاربردی
گروه آموزشی: مکانیک
<p>r.fathollahi@urmia.ac.ir</p>
<p>http://facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=328&amp;Ln=fa</p>
شماره تلفن: 36433151(داخلی 33)