قابل توجه دانشجویانی که برای نمایشگاه کتاب تهران ثبت نام کرده اند

زمان حركت برادران از خوي به اروميه :  مورخ 02/12 /98    ساعت 18  از مقابل درب خوابگاه وليعصر

زمان حركت خواهران از خوي به اروميه :  مورخ 02/11 /98  ساعت   18  از مقابل دانشگاه آزاد

     

تاريخ حركت برادران :12 ارديبهشت بعد از نماز مغرب و عشاء از نازلو مقابل مسجد دانشگاه اروميه

تاريخ حركت خواهران:11ارديبهشت بعد از نماز مغرب و عشاء  از نازلو مقابل مسجد دانشگاه اروميه

گروه آموزشی: 
دانشکده