به اطلاع دانشجویان می رساند آقای دکتر زینالی مشاور محترم دانشکده هر هفته روزهای دوشنبه از ساعت

 13:30 الی 15:30 در دانشکده حضور دارند.  دانشجویان علاقه مند در ساعات مقرربه اتاق سابق دکتر حسنلو مراجعه نمایند.

گروه آموزشی: 
دانشکده