قابل توجه دانشجویان عمران

زمان امتحان مجازی آز بتن و آز خاک آقای دکترایرجی:

 

آزبتن روز یکشنبه 12/5/99  ساعت    10الی 12

آز خاک روز سه شنبه14/5/99 ساعت 10الی 12

 

 

       11/5/99     آموزش

گروه آموزشی: 
دانشکده
عمران