(دانشجویان جدیدالورود دانشکده فنی خوی، میبایست فرم زیر(در قالب ورد) را تایپ و به ایمیل دکتر مرسلی ارسال نمایند( یا خود فایل بعد از تایپ یا اسکن فرم

E_Mail: j.morsali@urmia.ac.ir

 

فرم مشخصات دانشجو

 

گروه آموزشی: 
دانشکده