دانشجویان عزیز جهت بهره برداری از اتوماسیون دانشکده فنی خوی از آدرس زیر استفاده نمایند

وب سایت دانشگاه ارومیه/از منوی اصلی سامانه های الکترونیکی/ سامانه تغذیه

یا با آدرس مستقیم:

http://10.114.7.61/loginpage.rose