پیرو بخشنامه د16/1454 مورخه 11/11/94 مدیرکل محترم امور دانشجویی، کلیه پرداختهای اجاره بها خوابگاهها از شکل سابق (مراجعه حضوری دانشجو به بانک) خارج شده و بصورت اینترنتی درآمده است. فلذا در صورت هرگونه واریز به حساب مالک خوابگاه یا سایر حسابها مسئولیت بعهده شخص واریز کننده بوده و دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.