به اطلاع دانشجویان ایثارگر میرساند جهت بهره مندی از تخفیفات ایثارگری پس از دریافت معرفی از اموردانشجویی ستاد شاهد و ایثارگران واقع در پردیس نازلو دانشگاه ارومیه به اداره امور خوابگاهها در همان محل (پردیس نازلوی دانشگاه) مراجعه فرمایند تا از مزایای ایثارگری استفاده فرمایند.