تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال اول سال تحصیلی 96- 95

ثبت نام از پذیرفته گان سال تحصیلی 96-95 براساس اعلام سازمان سنجش واعلام در سایت دانشگاه

1

13/06/95 الی 19/06/95

انتخاب واحد نیمسال اول (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

2

23 و 24/06/95

حذف واضافه نیمسال اول

5

27/06/95

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال اول

3

27/06/95

شروع کلاسها

4

16/06/95 الی 31/06/95

مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

6

03/10/95

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

7

15/10/95

آخرین مهلت حذف ترم

8

15/10/95

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال اول به استاد

9

15/10/95

پایان کلاسهای درسی نیمسال اول

10

18/10/95

شروع امتحانات نیمسال اول

11

04/11/95

پایان امتحانات نیمسال اول

12

تقویم آموزشی دانشگاه ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 96- 95

10/11/95 الی 17/11/95

انتخاب واحد نیمسال دوم (توسط خود دانشجو) بصورت اینترنتی + انتخاب واحد درس معرفی به استاد

1

19 و 20/11/95

حذف واضافه نیمسال دوم

2

23/11/95

پایان مهلت درخواست مرخصی تحصیلی برای نیمسال دوم

3

23/11/95

شروع کلاسها

4

18/11/95 الی 27/11/95

مهلت ثبت نمره درس معرفی به استاد

5

01/02/96 الی 31/02/96

مهلت ثبت درخواست دانشجو برای مهمانی، انتقال از طریق سامانه خدمات آموزشی

6

03/02/96 الی 14/02/96

معرفی دانشجویان جهت کارآموزی به موسسات و . . . .

7

04/03/96

آخرین مهلت حذف اضطراری(صرفا یک درس نظری با رعایت حداقل واحد ها)

8

18/03/96

آخرین مهلت حذف ترم

9

11/03/96

مهلت تحویل تکلیف ویا کار عملی وآزمایشگاه نیمسال دوم به استاد

10

24/03/96

پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم

11

27/03/96

شروع امتحانات نیمسال دوم

12

31/03/96 الی 09/04/96

انتخاب واحد درس کارآموزی

13

14/04/96

پایان امتحانات نیمسال دوم

14

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:25  این هفته:5851  این ماه:14565  امسال:130049