دروس ارائه شده برای ترم اول کاردانی معماری در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر96

 

تاریخ  و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

ــــــــــ

ـــــــ

 

3

3

0

پايه

ترسيم فني(1)

67

44563001

1

11-23/10/96

ـــــــ

 

2

0

2

پايه

هندسه(1)

67

44563002

2

14-17/10/96

ـــــــ

 

2

0

2

پايه

رياضيات

67

44563003

3

ـــــــــ

ـــــــ

 

3

3

0

پايه

ساخت و ارائه(1)

67

44563004

4

14-25/10/96

ـــــــ

 

2

0

1

اصلي

شناخت مواد و مصالح  (نظری)

67

44563041

5

1

0

شناخت مواد و مصالح  (عملی)

67

44563026

8:30-19/10/96

ـــــــ

 

2

0

2

اصلی

تنظیم شرایط محیطی (1)

67

44563016

6

14-20/10/96

ـــــــ

 

2

0

2

عمومي

آیین زندگی

67

4444

7

 

 

 

16

جمع واحد

 

 

 

 

 

 

 

دروس ارائه شده برای ترم سوم کاردانی معماری در نیمسال اول سالتحصیلی97-96  ورودیهای مهر95

 

تاریخ و ساعت امتحان

پیش نیاز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

ــــــــــــــــ

ساخت و ارائه(2)

 

3

3

0

اصلي

ساخت و ارائه3

67

44563010

1

11-17/10/96

عناصروجزئيات ساختمانی (1)

 

2

0

1

اصلي

عناصروجزئيات ساختماني(2) (نظری)

67

44563040

2

1

0

عناصروجزئيات ساختماني(2)  (عملی)

67

44563025

8:30-19/10/96

ايستايي(1)

 

2

0

2

اصلي

ايستايي(2)

67

44563015

3

14-23/10/96

ترسیم فنی (2)

 

3

0

1

اختصاصی

نقشه برداری (نظری)

67

44563043

4

2

0

نقشه برداری (عملی)

67

44563036

11-25/10/96

ـــــــــــــــــــــــ

 

3

0

3

عمومی

فارسی

67

4425

5

ـــــــــــــــــ

ساخت و ارائه1+ هندسه2+ترسيم فني2

 

2

2

0

اصلي

تمرينهاي معماري

67

44563020

6

14-27/10/96

ــــــــــــــــــــ

 

2

0

2

اصلی

آشنایی با معماری جهان

67

44563018

7

11-01/11/96

ــــــــــــــــــــ

 

2

0

2

عمومي

انديشه اسلامي (1)

67

4443

8

 

 

19

جمع واحد

 

 

دروس ارائه شده برای ترم اول کارشناسی عمران در نیمسال اول سالتحصیلی97-96  ورودیهای مهر96

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

11-01/11/96

ـــــــ

 

2

0

2

عمومي

اندیشه اسلامي(1)

67

624849001

1

8:30-30/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

عمومي

فارسي

67

624849007

2

8:30-18/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

عمومي

زبان خارجي

67

624849008

3

8:30-20/10/96

ـــــــ

 

2

0

2

الزامی

زمین شناسی مهندسی

67

624849051

4

14-16/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

پايه

رياضي عمومي(1)

67

624849026

5

8:30-24/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

پايه

فيزيك 1 (حرارت و مکانیک)

67

624849032

6

ـــــــــــــ

ـــــــ

 

1

1

0

پايه

آزمايشگاه فيزيك(1)

67

624849033

7

8:30-27/10/96

ـــــــ

 

2

0

1

الزامي

رسم فني و نقشه كشي ساختمان (نظری)

67

624849065

8

1

0

رسم فني و نقشه كشي ساختمان (عملی)

67

624849066

68

 

 

19

جمع واحد

 

 

 

 

 

 

دروس ارائه شده برای ترم سوم کارشناسی عمران در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر95

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

8:30-02/11/96

ـــــــــــــــــــــ

 

2

0

2

عمومي

اخلاق و تربیت اسلامی

67

624849003

1

ـــــــــــــــــ

تربيت بدني(1)

 

1

1

0

عمومي

تربيت بدني(2) برادران

67

624849015

2

68

 

تربیت بدنی (2) خواهران

69

14-30/10/96

رياضي(2) يا همزمان

 

3

0

3

پايه

معادلات ديفرانسيل

67

624849028

3

8:30-27/10/96

نيمسال سوم به بعد

 

2

0

2

اختیاری

اقتصاد مهندسی

67

624849094

4

8:30-20/10/96

مصالح ساختمانی و آزمایشگاه

 

2

0

2

الزامي

تکنولوژی بتن

67

624849037

5

8:30-23/10/96

استاتيك

 

3

0

3

الزامي

مقاومت مصالح(1)

67

624849042

6

14-16/10/96

استاتيك

 

3

0

3

الزامي

ديناميك

67

624849041

7

8:30-25/10/96

ـــــــــــــــــــــ

 

2

0

2

الزامي

مهندسي محيط زيست

67

624849063

8

14-18/10/96

ـــــــــــــــــــــ

 

2

0

2

عمومی

تاریخ علم

67

624849010

9

 

 

 

20

جمع واحد

 

دروس ارائه شده برای ترم پنجم کارشناسی عمران در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر94

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

8:30-02/11/96

نیمسال پنجم به بعد

 

2

0

2

اصلی

ماشین آلات ساختمانی در راه سازی

67

624849140

1

8:30-16/10/96

تحليل سازه ها1+محاسبات عددي

 

3

0

3

الزامی

تحليل سازه ها(2)

67

624849044

2

8:30-24/10/96

تكنولوژي بتن+تحليل سازه ها1

 

3

0

3

الزامی

سازه هاي بتن آرمه(1)

67

624849045

3

11-30/10/96

تحليل سازه ها1

 

3

0

3

الزامی

سازه هاي فولادي(1)

67

624849048

4

ـــــــــــ

مكانيك خاك

 

1

1

0

الزامي

آزمايشگاه مكانيك خاك

67

624849053

5

11-26/10/96

مكانيك سيالات

 

3

0

2

الزامی

هیدرولیک

67

624849071

6

1

0

آزمایشگاه هیدرولیک

67

624849072

11-20/10/96

نقشه برداري1وعمليات+مكانيك خاك

 

2

0

2

الزامی

راهسازي

67

624849058

7

 

 

 

1

1

0

الزامی

پروژه راهسازی

67

624849060

8

 

 

 

18

جمع واحد

 

 

دروس ارائه شده برای ترم هفتم کارشناسی عمران در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر93

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد  گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

14-27/10/96

روسازی راه یا همزمان

 

2

0

2

اختياري

راه آهن

67

424751085

1

11-16/10/96

سازه هاي فولادي2+سازه هاي بتن آرمه2+طراحی معماري و شهرسازي

 

2

0

5/1

الزامی

روشهاي اجرايي  ساختمان  (نظری)

67

424751107

2

5/0

0

روشهاي اجرايي  ساختمان  (عملی)

67

424751108

14-01/11/96

طراحی معماري و شهرسازي یا همزمان

 

1

0

5/0

الزامی

متره و برآورد (نظری)

67

424751109

3

5/0

0

پروژه متره و برآورد (عملی)

67

424751110

14-25/10/96

رسم فنی و نقشه کشی ساختمان + مکانیک سیالات

 

2

0

2

اختیاری

تاسیسات برقی و مکانیکی

67

424751071

4

11-18/10/96

نیمسال پنجم به بعد

 

2

0

2

اختیاری

 زبان تخصصي

67

424751069

5

8:30-23/10/96

هیدرولوژی مهندسی

 

3

0

2

اختیاری

مهندسی آب و فاضلاب (نظری)

67

424751111

6

1

0

پروژه مهندسی آب و فاضلاب (عملی)

67

424751112

ـــــــــــ

تحليل سازه ها(2)+سازه های فولادی (2)

 

1

1

0

الزامی

پروژه سازه های فولادی

67

424751050

7

 

68

 

69

8:30-22/10/95

سازه های بتن آرمه(2)+سازه های فولادی (2)

 

2

0

2

اختیاری

نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها

67

424751095

8

14-29/10/95

نیمسال پنجم به بعد

 

2

0

2

اختیاری

مبانی GIS در مهندسی عمران

67

424751074

 

نیمسال هفتم به بعد

 

3

3

0

اختیاری

پروژه تخصصی

67

424751070

9

 

 

20

جمع واحد

دروس ارائه شده برای ترم اول کارشناسی مکانیک در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر96

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

ـــــــــ

ــــــ

 

1

1

0

عمومي

تربیت بدنی (1) برادران

67

638698024

1

68

 

تربیت بدنی (1) خواهران

69

11-01/11/96

ـــــــ

 

2

0

2

عمومي

انديشه اسلامي(1)

67

638698001

2

8:30-30/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

عمومي

فارسي

67

638698021

3

8:30-18/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

عمومي

زبان خارجي

67

638698022

4

11-23/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

پايه

رياضي عمومي(1)

67

638698026

5

11-26/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

پايه

فيزيك(1)

67

638698031

6

11-20/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

پایه

شیمی عمومی

67

638698035

7

14-16/10/96

ـــــــ

 

2

0

1

اصلی

نقشه کشی صنعتی (1) نظری

67

638698069

8

1

0

نقشه کشی صنعتی (1) عملی

67

638698070

 

 

18

جمع واحد

 

 

 

 

دروس ارائه شده برای ترم سوم کارشناسی مکانیک در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر95

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

ــــــــــ

تربیت بدنی (1)

 

1

1

0

عمومي

تربیت بدنی (2) برادران

67

638698025

1

 

تربیت بدنی (2) برادران

68

 

تربیت بدنی (2) خواهران

69

11-02/11/96

ریاضی عمومی (1)

 

3

0

3

پایه

برنامه نویسی کامپیوتر

67

638698029

2

11-27/10/96

استاتیک

 

3

0

3

اصلی

مقاومت مصالح (1)

67

638698040

3

8:30-17/10/96

استاتیک

 

4

0

4

اصلی

دینامیک

67

638698039

4

11-30/10/96

ریاضی عمومی (2) + معادلات دیفرانسیل

 

3

0

3

اصلی

رياضي مهندسی

67

638698036

5

11-24/10/96

فیزیک (1) + معادلات دیفرانسیل

 

3

0

3

اصلی

ترمودینامیک(1)

67

638698042

6

8:30-19/10/96

فیزیک (2)

 

3

0

3

اصلی

مبانی مهندسی برق (1)

67

638698057

7

 

 

20

جمع واحد

 

 

 

 

 

دروس ارائه شده برای ترم سوم کارشناسی مکانیک در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر94

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

14-17/10/96

ارتعاشات مکانیکی

 

3

0

3

اصلی

کنترل اتوماتیک

 

67

638698056

1

14-20/10/96

مکانیک سیالات2 یا همزمان و ترمودینامیک 1

 

3

0

3

اصلی

انتقال حرارت 1

67

638698052

2

11-24/10/96

دینامیک

 

3

0

3

اصلی

دینامیک ماشین

67

638698053

3

8:30-01/11/96

مقاومت مصالح 1 + دینامیک

 

3

0

3

اصلی

طراحی اجزا  1

67

638698048

4

14-27/10/96

مکانیک سیالات 1

 

3

0

3

اصلی

مکانیک سیالات 2

67

638698046

5

 

مقاومت مصالح 2

 

1

1

0

اصلی

آزمایشگاه مقاومت مصالح

67

638698051

6

 

انتقال حرارت 1

 

1

1

0

اصلی

آزمایشگاه انتقال حرارت 1

67

638698160

7

 

ترمودینامیک 2

 

1

1

0

اصلی

ازمایشگاه ترمودینامیک

67

638698044

8

11-02/11/96

 

 

2

 

2

عمومی

انقلاب اسلامی

67

638698009

9

 

 

20

جمع واحد

 

 

 

دروس ارائه شده برای ترم اول کارشناسی برق در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر96

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

ــــــــــــــ

ـــــــ

 

1

1

0

عمومي

تربیت بدنی (1) برادران

67

638597019

1

68

 

تربیت بدنی (1) خواهران

69

11-25/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

عمومي

زبان فارسي

67

638597017

2

8:30-18/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

عمومي

زبان انگلیسی

68

638597018

3

8:30-30/10/96

ـــــــ

 

1

0

1

اصلی

آشنایی با مهندسی برق

67

638597038

4

14-16/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

پايه

رياضي عمومي(1)

67

638597022

5

14-02/11/96

ـــــــ

 

3

0

3

پايه

فيزيك 1 (حرارت و مکانیک)

67

638597024

6

11-27/10/96

ـــــــ

 

3

0

3

پایه

برنامه نویسی کامپیوتر

67

638597029

7

11-20/10/96

ـــــــ

 

1

1

0

پايه

کارگاه عمومی

67

638597030

 

8

11-23/10/96

ـــــــ

 

1

1

0

اصلی

نقشه کشی مهندسی

67

638597035

9

 

 

19

جمع واحد

 

 

 

 

 

دروس ارائه شده برای ترم سوم کارشناسی برق در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر95

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

14-23/10/96

ریاضی عمومی (2) + معادلات دیفرانسیل

 

3

0

3

اصلی

ریاضیات مهندسی

67

638597037

1

11-19/10/96

ریاضی عمومی (2)

 

3

0

3

پایه

احتمال مهندسی

67

638597026

2

8:30-25/10/96

مدارهای الکتریکی (1)

 

2

0

2

اصلی

مدارهای الکتریکی (2)

67

638597040

3

11-17/10/96

ریاضی عمومی (2) + فیزیک (2)

 

3

0

3

اصلی

الکترومغناطیس

67

638597041

4

11-30/10/96

مدارهای الکتریکی (1)

 

2

0

2

اصلی

الکترونیک (1)

67

638597044

5

8:30-02/11/96

ریاضی عمومی (2) + برنامه نویسی کامپیوتر

 

2

0

2

پايه

محاسبات عددی

67

638597027

6

14-26/10/96

مدارهای الکتریکی (1)

 

2

0

2

اصلی

زبان تخصصی

67

638597034

7

ــــــــــ

کارگاه عمومی

 

1

1

0

اصلی

کارگاه برق

67

638597036

 

8

14-20/10/96

ـــــــ

 

2

0

2

عمومی

اندیشه اسلامی (2)

67

638597002

9

 

 

20

جمع واحد

 

 

 

دروس ارائه شده برای ترم سوم کارشناسی برق در نیمسال اول سالتحصیلی97-96 ورودیهای مهر94

 

 

تاریخ و ساعت امتحان

پيش نياز

مدرس

جمع واحد

تعداد واحد

نوع درس

نام درس

کد گروه

کد درس

ردیف

عملی

نظری

 

 

 

8:30-16/10/96

سیگنال ها و سیستم ها + احتمال مهندسی

 

3

0

3

اصلی

اصول سیستمهای مخابراتی

67

638597048

1

14-24/10/96

سیگنال ها و سیستم ها + مدارهای الکتریکی 2

 

3

0

3

اصلی

سیستمهای کنترل خطی

67

638597043

2

11-20/10/96

سیستمهای دیجیتال 1

 

3

0

3

اصلی

سیستمهای دیجیتال 2

67

638597051

3

8:30-26/10/96

ماشین های الکتریکی 1

 

2

0

2

اصلی

ماشین های الکتریکی 2

67

638597047

4

14-30/10/96

ماشین های الکتریکی 2

 

3

0

3

اصلی

تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1

67

638597049

5

ـــــــــــ

ماشین های الکتریکی 1

 

1

1

0

اصلی

آزمایشگاه ماشین 1

67

638597053

6

14-02/11/96

ـــــــ

 

2

0

2

عمومی

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

67

638597012

 

7

11-18/10/96

ـــــــ

 

2

0

2

عمومی

اخلاق اسلامی

67

638597006

8

 

 

19

جمع واحد

 

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:544  این هفته:8348  این ماه:26799  امسال:141422