كارگاه " دانشگاه عاري از مصرف دخانيات روز دوشنبه مورخ 13/9/96 با همكاري مركز مشاورهدانشگاه اروميه و با حضور آقاي  دكتر خضرلو در دانشكده فني و مهندسي خوي برگزار گرديد.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:195  این هفته:1787  این ماه:9024  امسال:149267