كارگاه " دانشگاه عاري از مصرف دخانيات روز دوشنبه مورخ 13/9/96 با همكاري مركز مشاورهدانشگاه اروميه و با حضور آقاي  دكتر خضرلو در دانشكده فني و مهندسي خوي برگزار گرديد.

___________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:176  این هفته:4015  این ماه:15611  امسال:133145