با عنایت به نامه مورخ 1395/5/5 وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری درباره "طرح صیانت از عفاف و حجاب" در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی،  دانشگاه ارومیه بر خویش فرض می داند که آیین نامه پوشش دانشگاهها را با اراده مصمم اجرا نماید و در این راستا بر موارد ذیل تاکید می نماید:

لباسها و وضع ظاهری دختران و پسران دانشجو، اساتید و کارمندان  باید ساده، آراسته  و در شان دانشگاه و محیطهای علمی و فرهنگی باشد.

 به ویژه با موارد ذیل برخورد خواهد شد

دختران:

شلوارهای چسبان (ساپورت)، تنگ ، کوتاه و شلوارهایی که عمدا پاره و وصله شده باشند.

استفاده از مانتوهای تنگ، کوتاه و احیانا بدون دکمه

آرایشهای نا متعارف

 پسران:

شلوارهای تنگ، کوتاه و شلوارهایی که عمدا پاره و وصله شده باشند.

پیراهنهای اندامی، نازک و یا رکابی

استفاده از شلوارهای راحتی و پیژامه

 افراد متخلف با حفظ حرمت مورد تذکر، ارشاد، مشاوره و در صورت لزوم و عدم توجه به تذکرات به کمیته انضباطی و یا دادگاه تخلفات اداری معرفی خواهند شد.