امتحان مجدد درس  نگهداری، تعمیر و ترمیم سازه ها  روز یکشنبه 97/11/14 لغو گردید. 

گروه آموزشی: 
دانشکده
عمران