کارکنان دانشکده فنی و مهندسی خوی

نام محل کار سمت تلفن

افشین خلیل نژاد

دانشکده فنی و مهندسی خوی

کارشناس کامپیوتر - مسئول سایت کامپیوتر

36433151( داخلی 38)

سید جعفر زینالپور

دانشکده فنی مهندسی خوی

مسئول امور دانشجویان و امور تربیت بدنی

36433151(داخلی20) - 36433425

پرویز کریمی

دانشکده فنی و مهندسی خوی

مسوول آزمایشگاهها و کارگاهها

36433151(داخلی 10)

محرم تقی زاده

دانشکده فنی و مهندسی خوی

حسابدار و مسوول امور عمومی و پشتیبانی

36433151(داخلی 30)

اسماعیل گلصنملو

دانشکده فنی مهندسی خوی

کارپرداز

36433151(داخلی 27)

مسعود حاجی زاده

دانشکده فنی و مهندسی خوی

کارشناس آموزش

36433151(داخلی 11)-36433423

محمد میرآب

دانشکده فنی مهندسی خوی

امین اموال ، انباردار و مسئول اتوماسیون تغذیه

36433151(داخلی19-46)

فاطمه عبدل زاده

دانشکده فنی مهندسی خوی

مسئول دفتر ریاست دانشکده

36433151(داخلی 29)

لیلا کرانی

دانشکده فنی مهندسی خوی

کارشناس آموزش

36433151(داخلی 11) - 36433423

رقیه ولیزادگان

دانشکده فنی مهندسی خوی

کتابدار

36433151( داخلی 44)

بیگم سعادتمند

دانشکده فنی مهندسی خوی

مسئول امور فرهنگی

36433151(داخلی 21)

هاشم خلخالی

دانشکده فنی مهندسی خوی

خدمات

36433151(داخلی 35)

بهرام آقانژاد

دانشکده فنی و مهندسی خوی

انتظامات

36441181

مرتضی هاشم زاده

دانشکده فنی و مهندسی خوی

انتظامات

36433151(داخلی 15)

حسن حبیبی نیا

دانشکده فنی مهندسی خوی

خدمات

36433151(داخلی 35)