عکس: 
line 1: 
رتبه سوم ورودی 98 کارشناسی عمران
گروه آموزشی: 
عمران