عکس: 
line 1: 
رتبه سوم ورودی 98 کارشناسی مکانیک
گروه آموزشی: 
مکانیک