دکتر عباس زاده.........abbaszadeh.kh@iaukhoy.ac.ir

دکتر دادرسی................ naghidadrasi@yahoo.com

دکتر حسین نیا.................hamed.hosseinnia@gmail.com

دکتر غنی زاده..............t.ghanizadehbolandi@urmia.ac.ir

دکتر موسوی...............mehdi_musavi82@yahoo.com

مهندس حسین زاده................issa_hhh2000@yahoo.com

 مهندس جعفری.................jafar_fj@yahoo.com

دکتز سیدنصرتی............a_seyyednosrati@ut.ac.ir

دکتر امامی...........abolfazl.emami430@gmail.com

دکتر غفارزاده...............ghaffarzadeh@iaukhoy.ac.ir

آقای نورآبادی..................noorabadi2010@yahoo.com

آقای هنرور.............. amir.honarvar@gmail.com

 

گروه آموزشی: 
دانشکده
عمران
برق
مکانیک