تفکیک گروه آموزشی دانشکده به سه گروه

 

با توجه به مصوبات هیات امنا و هیات رییسه محترم دانشگاه، گروه آموزشی دانشکده فنی مهندسی خوی به سه گروه تفکیک شده است:

گروه عمران

مدیر گروه: آقای دکتر ایرجی

ایمیل: cdepkhoy@urmia.ac.ir

 

گروه مکانیک

مدیر گروه: آقای دکتر محمدخانی

ایمیل: mdepkhoy@urmia.ac.ir

 

گروه برق

مدیر گروه: آقای دکتر مرسلی

ایمیل: edepkhoy@urmia.ac.ir

دانشجویان عزیز برای ارتباط با گروه مربوطه از ایمیل مختص همان گروه استفاده نمایند.

گروه آموزشی: 
دانشکده
عمران
برق
مکانیک