با توجه به مصوبات ستاد آمایش وزارت علوم، دانشکده فنی و مهندسی خوی از دانشگاه ارومیه انتزاع و به دانشگاه صنعتی ارومیه الحاق
یافته است. برای دسترسی به سایت جدید دانشکده در دانشگاه صنعتی ارومیه از لینک زیر استفاده نمایید
گروه آموزشی: 
دانشکده