کارشناسی: 
مهندسی عمران - عمران
کارشناسی ارشد: 
مهندسی عمران - سازه
گروه آموزشی: 
عمران